Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Taivaannaula ry.

2 § Yhdistyksen kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on Turku.

3 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen toiminta kattaa perinteiseen elämäntapaan kytkeytyvän aineettoman kulttuuriperinnön – oli
kyse sitten kotoperäisen luonnonuskon maailmankuvasta, ajanlaskennasta tai esimerkiksi viljelyn,
eränkäynnin, laulannan, leipomisen tai rakentamisen tapakulttuurista ja henkisistä merkityksistä.

Toiminnan tarkoitus on pitkäikäisen itämerensuomalaisen perinnekulttuurin sekä siihen kytkeytyvän
luonnonuskoisen henkisen perinteen säilyttäminen ja elävänä pitäminen, mukaan lukien kansanperinteen
tuntemien pyhien luonnonpaikkojen suojeleminen ja maanläheisen elämäntavan edistäminen. Tavoitteena
on näin ollen myös lisätä tietoutta kotoperäisistä luonnonuskoisista tavoista, juhlista ja perinnetaidoista
sekä kansanperinteestä yleensä. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

4 § Yhdistyksen toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii järjestämään retkiä, vuotuisjuhlia ja muita tapahtumia,
harjoittamaan tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjestämään keskustelutilaisuuksia sekä luomaan
ja ylläpitämään suhteita suomalais-ugrilaisiin kansoihin, suomalaista perinnettä vaaliviin instituutioihin ja
ulkomaisiin perinteisiä alkuperäisuskontoja edustaviin järjestöihin, sekä osallistumaan julkiseen
keskusteluun.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia juhlia, retkiä ja kursseja, konsertteja, esitelmä-,
luento- ja keskustelutilaisuuksia sekä opintomatkoja kotimaassa ja ulkomailla, harjoittaa kustannus- ja
julkaisutoimintaa, ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
hankittuaan asianmukaisen luvan.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteätä omaisuutta.

Yhdistys pyrkii saavuttamaan tarkoituksensa myös muita samantapaisia toimintamuotoja käyttäen.

5 § Jäsenyys

Jäsenyyden muodot

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla täysi-ikäinen suomea taitava henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen (kts. 3 §), jakaa yhdistyksen arvot sekä pitää arvossa ja toimii kotoperäisen luonnonuskoisen
henkisen perinteen ja tapojen jatkamiseksi ja edistämiseksi.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa asuva henkilö voi olla yhdistyksen perhejäsen.

Jäsenyyden hyväksyminen

Jäsenen tai kannatusjäsenen hyväksyy hakemuksen perusteella yhdistyksen hallitus, minkä jälkeen jäsen on
velvollinen suorittamaan kulloinkin määrätyn vuosittaisen jäsenmaksun (ks. 7 §).

Kunniajäsenyys

Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa ja tavoitteita.

6 § Jäsenyyden lakkaaminen

Eroaminen yhdistyksestä

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen käräjillä merkittäväksi pöytäkirjaan.

Eronneeksi katsominen

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, mikäli jäsen on kehotuksesta huolimatta jättänyt
edellisen toimintakauden ajan jäsenmaksunsa maksamatta.

Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jonkin seuraavan ehdon täyttyessä:

 1. jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset (kts. 5 §), joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
 2. jäsen on menettelyllään tai hyvien tapojen vastaisella toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä, sen mainetta tai sen toimintaa
 3. jäsen on toiminut yhdistyksen tarkoitusperiin kuulumattoman poliittisen asian edistämiseksi
  yhdistyksessä, sen yhteydessä tai yhdistänyt yhdistyksen poliittiseen tai vastaavaan aatteelliseen
  toimintaan
 4. jäsen ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja (kts. 5 §).

Ennen erottamispäätöstä jäsenelle varataan oikeus antaa selonteko toimistaan. Selonteko on luovutettava 14 vuorokauden kuluessa hallitukselle, minkä jälkeen hallitus tekee päätöksen.

7 § Jäsenmaksu

Eri jäsenryhmiltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättävät syyskäräjät. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

8 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskäräjillä valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
sekä 2–5 muuta varsinaista jäsentä ja 1-3 varajäsentä.

Hallituksen jäsen voi toimia korkeintaan kuutena perättäisenä vuotena hallituksessa. Syyskäräjät voivat
kuitenkin valita erovuorossa olevan jäsenen jatkokaudelle, jos ehdokkaita ei ole tarpeeksi.

Hallituksen toimikausi on 1.11–31.10.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta kirjurin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kirjuri tai rahastonhoitaja, sekä
henkilö, jolle hallitus on erikseen antanut henkilökohtaisen oikeuden, kukin yksin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on 1.11-31.10.

Edellisen kauden tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille viimeistään kuusi viikkoa ennen kevätkäräjiä. Toiminnantarkastajien tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkäräjiä.

10 § Vuosittaiset kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joita kutsutaan kevät- ja syyskäräjiksi.

Yhdistyksen kevätkäräjät pidetään mahdollisuuksien mukaan 1. kesäkuuta mennessä ja syyskäräjät 1.
marraskuuta mennessä hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräiset käräjät pidetään, kun yhdistyksen käräjät niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Käräjät on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän
kuluttua siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen käräjillä jokaisella kuluvan toimikauden aikana jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella
jäsenellä, perhejäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenellä on käräjillä läsnäolo- ja
puheoikeus. Käräjille voi osallistua ja käräjillä voi äänestää myös etäyhteyden kautta. Hallitus päättää
kokouskohtaisesti toimintatavat ja -välineet.

Käräjillä jäsen voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on oltava äänioikeutettu
yhdistyksen jäsen. Yksi henkilö voi edustaa käräjillä itsensä lisäksi korkeintaan kolmea jäsentä. Valtakirjat
ovat rajattuja kokouskutsussa mainittuihin asioihin. Poikkeuksena tähän ovat henkilövaalit, joissa suljetut
valtakirjat ovat kiellettyjä.

Henkilövaaleissa yhdistyksen hallituksen jäseneksi ehdolle asettuneet henkilöt esitellään mahdollisuuksien
mukaan jäsenlistalla viimeistään 7 vuorokautta ennen käräjiä.

Yhdistyksen käräjien päätökseksi tulee se mielipide, ellei säännöissä ole toisin määrätty, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee käräjien puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Käräjien koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen käräjät koolle aikaisintaan 30 vuorokautta ja viimeistään 14
vuorokautta ennen käräjiä kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamalla osoitteella.

12 § Käräjät

Kevätkäräjät

Yhdistyksen kevätkäräjillä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Käräjien avaus.
 2. Valitaan käräjien puheenjohtaja, kirjuri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan käräjien laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Todetaan äänioikeutetut jäsenet.
 5. Hyväksytään käräjien työjärjestys.
 6. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, sekä vahvistetaan toimintakertomus.
 8. Käsitellään muut hallituksen esittämät, kokouskutsussa mainitut tai jäsenten kolmen neljäsosan (¾) vaatimat asiat.
 9. Käräjien päättäminen.

Syyskäräjät

Yhdistyksen syyskäräjillä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Käräjien avaus.
 2. Valitaan käräjien puheenjohtaja, kirjuri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan käräjien laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Todetaan äänioikeutetut jäsenet.
 5. Hyväksytään käräjien työjärjestys.
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimikaudelle.
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet, sekä mahdolliset hallituksen ulkopuoliset vastuuvirat.
 8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa.
 9. Käsitellään muut hallituksen esittämät, kokouskutsussa mainitut tai jäsenten kolmen neljäsosan (¾) vaatimat asiat.
 10. Käräjien päättäminen.

13 §

Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen käräjillä vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen käräjillä vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kaksilla peräkkäisillä käräjillä, joista toisen on oltava vuosikäräjät. Käräjien välillä on oltava ainakin kuukausi. Purkautumispäätöksen on kummassakin käräjissä saatava vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.